Brilio.net - Secara bahasa, akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluqun yang memiliki arti budi pekerti, tingkah laku, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Kata akhlak juga berasal dari kata khalaqa yang artinya menciptakan.

Menurut Imam Al Ghazali, akhlak adalah sifat batin atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang memunculkan perbuatan mudah tanpa menimbang apa yang hendak dikerjakan. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang sesuai norma dan aturan Islam. Akhlak menurut Islam merupakan tingkatan setelah rukun iman dan ibadah.

Akhlak seseorang sangat penting dalam bermuamalah. Akhlak juga menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya sehingga akhlak tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan akhlak, manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah dan hamba Allah di muka bumi dalam membangun dunia dengan konsep yang ditetapkan Allah SWT.

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai akhlak, berikut brilio.net telah merangkumnya dari berbagai sumber pada Minggu (11/9).

(brl/jad)