Brilio.net - Sebagai manusia sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, baik itu yang bersifat lahiriah maupun batiniah.

Menurut bahasa, kata "nikmat" berasal dari bahasa arab yang artinya segala kebaikan, keenakan sesuatu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat seperti ilmu dan ahlak mulia.

Setiap hari Allah telah memberi banyak nikmat kepada kita seperti bernapas, beraktivitas, berbicara, berkedip dan lain sebagainya. Karena nikmat tersebutlah kita sebagai manusia harus pandai mengucap syukur kepada Allah SWT.

Kita dianjurkan untuk mengucap doa syukur nikmat atas segala pemberian Allah SWT. Bahkan di dalam Al Quran disebutkan, jika kita terus bersyukur, Allah SWT menjanjikan akan menambah nikmat. Dilansir brilio.net dari berbagai sumber pada Jumat (8/5), janji Allah tersebut tertulis dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

Doa mensyukuri nikmat Allah © 2020 brilio.net

wa iz ta'azzana rabbukum la'in syakartum la'aziidannakum wa la'ing kafartum inna 'azaabii lasyadiid

Artinya: "Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih."

Dalam tafsir Quran surat tersebut Nabi Musa berkata, "Ingatlah manakala Rabb kalian memberitahu kalian secara pasti, jika kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatNya yang telah Ia berikan kepada kalian, niscaya Ia akan menambahkan nikmat dan karuniaNya kepada kalian. Akan tetapi jika kalian mengingkari nikmat-nikmat-Nya atas kalian dan kalian tidak mensyukurinya, maka azab Allah atas siapa yang mengingkari nikmat-nikmat-Nya dan tidak mensyukurinya benar-benar berat."

- Doa mensyukuri nikmat

1. Surat An-Naml ayat 19

Doa mensyukuri nikmat Allah © 2020 brilio.net

Fa tabassama daahikam ming qaulihaa wa qaala rabbi auzi'nii an asykura ni'matakallatii an'amta 'alayya wa 'alaa waalidayya wa an a'mala saalihan tardaahu wa adkhilnii birahmatika fii 'ibaadikas-saalihiin

Artinya: "Maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."

2. Surat Al-Ahqaf ayat 15

Doa mensyukuri nikmat Allah © 2020 brilio.net

Wa wassainal-insaana biwaalidaihi ihsaanaa, hamalat-hu ummuhu kurhaw wa wada'at-hu kurhaa, wa hamluhu wa fisaaluhu salaasuna syahraa, hattaa izaa balaga asyuddahu wa balaga arba'iina sanatang qaala rabbi auzi'nii an asykura ni'matakallatii an'amta 'alayya wa 'alaa waalidayya wa an a'mala saalihan tardaahu wa aslih lii fii zurriyyatii, innii tubtu ilaika wa innii minal-muslimiin

Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

- Cara Mensyukuri Nikmat Allah

Ada banyak cara yang bisa kita dilakukan untuk mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan dalam hidup. Salah satu yang sering kita ucapkan saat beryukur adalah kata "Alhamdulillah". Namun ada beberapa cara lainnya yang dapat kita lakukan sebagai perwujudan syukur kita terhadap nikmat Allah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bersyukur dengan hati yang ikhlas

Beryukur dengan hati ikhlas dilakukan dengan mengakui dan meyakini jika semua nikmat yang kita rasakan hanya semata-mata berasal dari Allah dan kita sebagai manusia hanya menjadi perantara sehingga segala sesuatu bisa terjadi atas kehendak-Nya.

Dengan bersyukur dalam hati, kita akan merasakan ketulusan dari nikmat yang telah Allah SWT berikan baik nikmat iman, ihsan, dan islam selama hidup masa hidup.

2. Bersyukur dengan lisan

Seorang manusia yang mensyukuri nikmat, maka lisannya akan senantiasa dipergunakan untuk dzikir serta mengucapkan Alhamdulillah sebagai bentuk pujian atas nikmat yang sudah diberikan Allah.

3. Bersyukur dengan anggota tubuh

Mensyukuri dengan anggota tubuh adalah melakukan banyak ketaatan pada Allah dan tidak memakai anggota tubuh untuk tujuan kemaksiatan. Semua anggota tubuh yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita hanya dipakai untuk menunjukkan ketaatan dan mempergunakan semua nikmat tersebut untuk beramal dan beribadah pada Allah.

4. Bersyukur melalui amal perbuatan

Mensyukuri dengan amal perbuatan bisa dilakukan dengan ketaatan kita saat melaksanakan semua yang sudah diperintahkan serta menjauhi semua larangan Allah. Perintah yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan menunaikan ibadah yang bersifat wajib, sunnah dan juga mubah.

5. Bersyukur dengan memuji Allah

Bersyukur dapat dilakukan dengan memuji Allah atas semua karunia yang telah diberikan-Nya pada kita. Dengan memanjatkan puji syukur serta mengungkapkan segala nikmat yang sudah dirasakan dengan mengingat dan menceritakan nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka akan mendorong kita untuk lebih bersyukur.

6. Mensyukuri Dengan Pola Hidup Sehat

Dengan menjalankan pola hidup sehat ini juga merupakan salah satu cara untuk mensyukuri nikmat sehat di dalam Islam yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Mensyukuri nikmat Allah dengan pola hidup sehat dapat dilakukan dengan cara menjaga makan, istirahat sekaligus berolahraga yang merupakan bagian dari pola hidup sehat.

7. Beryukur dengan menjaga kebersihan

"Annadha fatu minal iman" yang berarti kebersihan adalah sebagian dari iman tentu sudah tidak asing lagi ditelinga kita umat muslim. Menjaga kebersihan dapat dilakukan dengan berusaha meraih kesehatan.

Dengan memiliki fisik sehat, maka otomatis kita akan lebih khusyuk saat beribadah, fokus saat bekerja dan belajar, dan lebih total dalam mengerjakan segala urusan.

8. Bersyukur dengan taat beribadah

Dengan taat beribadah, kita akan lebih mudah mensyukuri nikmat yang ada. Karena merealisasikan segala macam amal shalih merupakan bentuk dari mensyukuri nikmat Allah.

9. Bersyukur melalui harta yang dipunyai

Beryukur melalui harta yang kita miliki seperti membantu kaum fakir miskin, bersedekah, dan beramal, akan membersihkan harta kita. Hal tersebut dapat dilakukan untuk memanjatkan rasa syukur pada Allah atas segala nikmat yang sudah Ia berikan untuk kita.

10. Bersyukur dengan mengadakan acara Tasyakuran

Mengadakan sebuah acara syukuran menjadi bentuk dari wujud ucapan syukur pada Allah saat ada hajat yang kita inginkan tercapai. Hal ini dilakukan untuk ucapan rasa berterima kasih kita pada Allah karena sudah membuat terlaksana sesuatu yang kita inginkan.

(brl/guf)