Brilio.net - Agama Islam adalah ajaran yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. dalam Islam diajarkan bahwa semua pemeluk agama Islam itu bersaudara. Satu sama lain memiliki hubungan ukhuwah.

Umat muslim dipersatukan oleh kalimat tauhid yang kokoh. Selain itu, sesama umat muslim memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Karenanya Islam tidak mengenal istilah kasta atau kedudukan lebih rendah ataupun lebih tinggi.

Dalam kehidupan sehari-hari, cinta dapat diartikan dalam berbagai konteks. Mungkin jika dijelaskan hal tersebut bisa saja diluar nalar manusia karena merupakan sebuah perasaan yang mungkin akan berbeda setiap insannya.

Dirangkum brilio.net dari berbagai sumber pada Rabu (6/5), dalam Islam ada beberapa hal mengenai cinta sejati yang juga telah dijelaskan melalui firman-firman Allah SWT dari beberapa ayat dalam Alquran.

Kitab suci Alquran sendiri membahas tentang cinta dan kasih sayang yang terkait dengan cinta Allah pada hamba-Nya, cinta manusia kepada duniawi (harta benda), senang dan menyukai. Intinya, cinta yang benar adalah cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad.

Loading...

Nabi Muhammad sendiri menggambarkan ciri-ciri sebuah cinta diantaranya adalah lebih suka berbicara dan berbincang dengan yang dicintainya, lebih suka berkumpul atau dekat dengan yang dicintainya, serta lebih suka mengikuti kemauan atau memberi yang diinginkan oleh yang dicintainya. Jika kita mencintai Allah, kita haruslah mengutamakan Allah di atas segala kepentingan dunia.

Hal inilah yang menunjukkan kebesaran atas kekuasaan Allah sebagai Sang Maha Pencipta memang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Adapun beberapa ayat dalam Alquran yang menjelaskan tentang cinta dan kasih sayang yaitu sebagai berikut.

Ayat-Ayat Alquran tentang cinta dan kasih sayang

1. Surat Ali Imran ayat 31

Kumpulan ayat dalam Alquran tentang cinta dalam Islam © 2020 brilio.net

Qul ing kuntum tuhibbunallaaha fattabi'unii

yuhbibkumullaahu wa yagfir lakum zunubakum,

wallaahu gafurur rahiim

Artinya: "Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

2. Surat Ali Imran ayat 14

Kumpulan ayat dalam Alquran tentang cinta dalam Islam © 2020 brilio.net

Zuyyina lin naasi hubbusy syahawaati minan nisaa'i wal baniina wal qanatiiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'aami wal hars, zaalika mataa'ul hayaatid dun yaa, wallaahu 'indahuu husnul ma'aab

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."

3. Surat An-Nabaa ayat 8

Kumpulan ayat dalam Alquran tentang cinta dalam Islam © 2020 brilio.net

Wa khalaqnakum azwaajaa

Artinya: "Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan"

4. Surat Az-Dzariyyah ayat 49

Kumpulan ayat dalam Alquran tentang cinta dalam Islam © 2020 brilio.net

Wa ming kulli syai'in khalaqnaa zaujaini la'allakum tazakkarun

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

5. Surat Hud ayat 90

Kumpulan ayat dalam Alquran tentang cinta dalam Islam © 2020 brilio.net

Wastagfiru rabbakum summa tubuu ilaiih, inna rabbii rahiimuw wadud

Artinya: "Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih."

6. Surat An Nisa ayat 129

Kumpulan ayat dalam Alquran tentang cinta dalam Islam © 2020 brilio.net

Wa lan tastatii'uu an ta'dilu bainan nisaa'i walau harastum fa laa tamiilu kullal maili fa tazaruhaa kal mu'allaqah, wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaaha kaana gafurar rahiimaa

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

7. Surat Al-Hujurat ayat 13

Kumpulan ayat dalam Alquran tentang cinta dalam Islam © 2020 brilio.net

Yaa ayyuhan naasu innaa khalaqnaakum min zakariw wa unsaa wa ja'alnaakum syu'ubaw wa qabaa'ila lita'aarafu, inna akramakum 'indallaahi atqaakum, innallaaha 'aliimun khabiir

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

8. Surat An-Nisa ayat 1

Kumpulan ayat dalam Alquran tentang cinta dalam Islam © 2020 brilio.net

Yaa ayyuhan naasuttaqu rabbakumullazii khalaqakum min nafsiw waahidatiw wa khalaqa min haa zaujahaa wa bassa min humaa rijaalang kasiiraw wa nisaa'aa, wattaqullaahallazii tasaa'aluna bihii wal ar haam, innallaaha kaana 'alaikum raqiibaa

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

9. Surat Ar-Rum ayat 21

Kumpulan ayat dalam Alquran tentang cinta dalam Islam © 2020 brilio.net

Wa min aayaatihii an khalaqa lakum min anfusikum azwaajal litaskunuu ilaihaa wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah, inna fii zaalika la'aayaatil liqaumiy yatafakkarun

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

10. Surat An-Nur ayat 26

Kumpulan ayat dalam Alquran tentang cinta dalam Islam © 2020 brilio.net

Al-khabiisaatu lil khabiisiina wal khabiisuna lil khabiisaat, wat-tayyibaatu lit tayyibiina watt tayyibuna lit-tayyibaat ulaa'ika mubarra'una mimmaa yaqulun, lahum magfiratuw wa rizqun karm

Artinya: "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)."

11. Surat An-Nur ayat 32

Kumpulan ayat dalam Alquran tentang cinta dalam Islam © 2020 brilio.net

Wa angkihul ayaamaa mingkum was saalihiina min 'ibaadikum wa imaa'ikum, iy yakunu fuqaraa'a yugnihimullaahu min fadlih wallaahu waasi'un 'aliim

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

12. Surat Al-Mumtahanah ayat 7

Kumpulan ayat dalam Alquran tentang cinta dalam Islam © 2020 brilio.net

'asallaahu ay yaj'ala bainakum wa bainallaziina 'aadaitum min hum mawaddah, wallaahu qadiirun, wallaahu gafurur rahiim

Artinya: "Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

13. Surat Maryam ayat 96

Kumpulan ayat dalam Alquran tentang cinta dalam Islam © 2020 brilio.net

Innallaziina aamanu wa 'amilus-saalihaati sayaj'alu lahumur rahmaanu wuddaa

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang."

14. Surat Al Baqarah ayat 165

Kumpulan ayat dalam Alquran tentang cinta dalam Islam © 2020 brilio.net

Wa minan-naasi may yattakhizu min dunillaahi andaaday yuhibbunahum kahubbillaah, wallaziina aamanuu asyaddu hubbal lillaahi walau yarallaziina zalamu iz yaraunal 'azaaba annal-quwwata lillaahi jamii'aw wa annallaaha syadiidul 'azaab

Artinya: "Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal)."

15. Surat Al Balad ayat 17

Kumpulan ayat dalam Alquran tentang cinta dalam Islam © 2020 brilio.net

Summa kaana minallaziina aamanu wa tawaasau bis-sabri wa tawaasau bil-mar-hamah

Artinya: "Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang."

Demikian surat-surat dalam Alquran yang berisikan tentang cinta, semoga setelah ini kita dapat lebih mencintai Allah dan mencintai sesama muslim. Tak hanya mencintai duniawi saja namun juga mempersiapkan bekal cinta di akhirat.