Teks berita bahasa Jawa 4.

Memaknai Pendidikan

Makna contoh teks pawarta singkat bahasa Jawa pamulangan luwih saka proses transfer kawruh saka guru menyang murid. Lan proses pencaian makna pamulangan sayekti iki kudu dilakoke saka kabeh elemen, klebu nglibatke warga masyarakat.

Pelibatan masyarakat iki sing gencar dilakoke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) neng ngisor komando Anies Baswedan.

Wakilan Koalisi Masyarakat Sipil kanggo Transformasi pamulangan (KMSTP), Citra ngaji, mandang pamulangan dadi gerakan bareng masyarakat wae isih durung cukup.”nanging luwih jero meneh kepriye awake dhewe nggoleki makna pendidikan kuwi dhewe.

Dadekne pamulangan dadi proses sing bisa nggerake manungsa, dudu wae prosedur sinau mulang,” ujar Citra, njero siji diskusi neng Kemdikbud, Jakarta, dina Kemis.

Amarga sifate dadi gerakan kuwi, tembung Citra, pamulangan bisa mbukak peluang masyarakat umum lan Kemdikbud lelinggihan ngrumusake pola paling becik kanggo negeri iki.

Hal kuwi diamini Sekretaris Jenderal Kemdikbud Suhardi. Miturut piyambake, tanggung Jawab pamulangan dudu mung neng pundhak pamerentah nanging uga nglibatke masyarakat.

“Kabisan anggaran uga kewates banget. Yen awake dhewe ora ngliibatke masyarakat, mula ora bisa nggayuh kwalitas pamulangan sing luweh becik,” gamblange.

Kemdikbud dhewe wis nglibatke publik ing jero macem-macem hal terkait pamulangan. Neng antarane, mbukak peluang nglaporke macem-macem pelanggaran pamulangan sing dekne kabeh temoni. Contoh pawarta bahasa Jawa memaknai pendidikan.

Artinya:

Memaknai Pendidikan

Makna contoh teks berita pendek bahasa jawa, mengajar lebih dari sekedar proses transfer ilmu dari guru ke siswa. Dan proses penghitungan makna pengajaran yang sesungguhnya harus dilakukan dari semua elemen, termasuk melibatkan warga masyarakat.

Pelibatan masyarakat secara aktif dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) di bawah komando Anies Baswedan.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pengajaran (KMSTP), Citra njaji, memandang mengajar sebagai gerakan bersama masyarakat masih belum cukup.

Mengajar adalah proses yang bisa memotivasi orang, bukan hanya proses belajar," kata Citra, dalam diskusi di Kementerian Pendidikan, Jakarta, Kamis.

Karena sifat gerakan ini, kata Citra, mengajar dapat membuka peluang bagi masyarakat luas dan Kemendikbud akan merumuskan pola terbaik untuk negeri ini.

Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Suhardi. Menurutnya, tanggung jawab mengajar tidak hanya di pundak pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat.

“Anggarannya juga sangat terbatas. Jika kita tidak melibatkan masyarakat, maka kita tidak akan bisa mencapai kualitas pengajaran yang terbaik,” jelasnya.

Kemendikbud sendiri telah melibatkan masyarakat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pengajaran. Diantaranya, membuka kesempatan untuk melaporkan berbagai pelanggaran pengajaran yang ditemui setiap orang. Contoh berita bahasa jawa tentang pendidikan.

Teks berita bahasa Jawa 5.

Dalan Rusak

Dalan kabupaten saka wilayah kecamatan Sreseh tumeko kutha Sampang rusak lan podho growok, kendaraan roda 2 utawa roda 4 sing arep liwat ing dalan iku kudu ati-ati lan waspodo. Sampek saiki dalan iku durung di dandani karo pemerintah daerah Sampang.

Saiful (25 taun) warga sing sering liwat dalan iku ngeluhkake bab dalan sing rusak iku,” sampek saiki isih rusak padahal dalan iku wes suwe rusak nanging durung di dandani”. Ucape Saiful wektu di temoni radar Jawa Pos kala wingi.

Akibat dalan sing rusak iku mau, ndadekno akeh wong sing nganggo kendaraan roda 2 utawa roda 4 ngalami kecelakaan ana ing dalan iku.

Artinya:

Jalan Rusak

Jalan kabupaten dari kecamatan Sreseh menuju kota Sampang rusak dan putus, kendaraan roda 2 atau 4 yang ingin melintas di jalan tersebut harus hati-hati dan waspada. Hingga saat ini, jalan tersebut belum diperbaiki oleh Pemerintah Daerah Sampang.

Saiful (25 tahun), warga yang sering lewat jalan itu mengeluhkan jalan yang rusak, "sampai sekarang masih rusak meski jalan sudah lama rusak tapi belum diperbaiki". Kata Saiful saat ditemui radar Jawa Pos kemarin.

Akibat rusaknya jalan tersebut, banyak orang yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengalami kecelakaan di jalan tersebut.

Teks berita bahasa Jawa 6.

Gugur Gunung

Dinten Minggu warga padukuhan Pogung Kidul, Melati Sleman ingkang rancak inggih para pria tumut kerja bakti ndamel Paving Konblock. Konblock menika dipun ndamel saking campuran pasir lan semen ingkang saklajengipun dipuncetak lan dipepe ngantos garing.

Ketua RW Pogung Kidul Purwantho mratelaken kerja bakti kados mekaten inggih ajek ditindakaken saben Minggu.

Dene ancasipun inggih kangge nggantos konblock ingkang risak dateng sakuruting margi ing padukuhan. Awit ngiwatosipun ragat, pramila warga gotong royong ndamel konblock dene ragatipun dipundutaken saking iuran warga padukuhan Pogung Kidul ing saben wulanipun.

Artinya:

Kerja Bakti perbaikan jalan.

Pada Minggu, warga Pogung Kidul, Melati Sleman, yang ramai, para lelaki datang bekerja membuat Paving Konblock. Konblock terbuat dari campuran pasir dan semen yang kemudian ditekan dan dikeringkan hingga kering.

Ketua RW Pogung Kidul Purwantho mengatakan, kegiatan bakti seperti ini harus dilakukan setiap hari Minggu.

Dan tujuannya untuk mengganti konblock yang rusak di sepanjang jalan di pemukiman tersebut. Karena khawatir dengan biaya, warga gotong royong membuat konblock dan biayanya dipungut dari iuran bulanan warga pemukiman Pogung Kidul.

Teks berita bahasa Jawa 7.

Banjir

Wis adat saben, tekane mangsa rendheng kang tumiba ing sasi Desember nganti tekan tengah-tengahing April, dibarengi karo pawarta – pawarta kang ana gegayutane karo banyu udan, kayata banjir, lemah longsor, lan liyane.

Kang kelebu banjir gedhe ing wiwitaning taun iki yaiku banjir kang dumadi ing pesisir lor Jawa utawa kondhange disebut pantura Jawa. Banjir kang dumadi ing tlatah iki meh rata saka tlatah kulon kang kelebu dhaerah Jawa Barat nganti pesisir isih wetan kang kelebu ing daerah Jawa Timur.

Ing sasi – sasi kaya ngene iki, ngancik sasi Juni nganti tekan Agustus, wis bisa dibedheg, inflasi luwih dhuwur tinimbang ing sasi – sasi sadurunge. Amarga ing sasi -sasi iki akeh warga masyarakat padha ngoyak butuh lan akeh ngetokake wragad.

Artinya:

Banjir

Sudah menjadi tradisi bahwa datangnya musim hujan yang jatuh pada bulan Desember hingga pertengahan April dibarengi dengan berita-berita terkait air hujan, seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya.

Salah satu banjir besar di awal tahun ini adalah banjir yang terjadi di pantai utara Jawa atau yang dikenal dengan pantura Jawa. Banjir yang terjadi di kawasan ini hampir mendatar dari bagian barat Jawa Barat hingga pesisir timur yang merupakan bagian dari Jawa Timur.

Pada bulan-bulan seperti ini, Juni hingga Agustus, inflasi lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Karena di bulan-bulan ini, banyak anggota masyarakat yang mengejar kebutuhan dan menghabiskan banyak uang.