Contoh pidato bahasa Jawa mudah dipahami. 

5. Pidato bahasa Jawa tentang narkoba

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji saha syukur kita panjataken dumateng allah subhanahu wa ta’ala ingkang sampun daya rahmat lan hidayah ipin kagem kita sedaya. sahinggo kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika kanthi keadaan sehat wal afiat.

Kenapa sarto salam mugi katetepna dumateng nabi muhammad sholallahu alaihi wassalam, lan sedaya matipun dumugi akhir zaman samangki amin.
Bapak ibu serta kaca-kanca ingkang kinurmatan. Wonten ing mriki kula badhe matur irah-irahan bahaya dipunagem narkoba serta obat-obatan ingkang dipun larang. Kito sedoyo sampun keterangan barito ing pawartos tivi sok sinten ingkang ginakaken narkoba bagi dingin bahayanipun narkoba kolo wau. Sawipun badhe ngrisak badan, kasehatan lan pikiran boten saged dicekek lan sanes-sanesipun gangguan liane.

Tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menawi dipun tingali saking kesehatan banget meruhi aken dumateng badan kita sedaya. Amargi tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menika gampil kenging penyakit.

Awit meniko kulo ngajak dumateng para warga masyarakat supados ojo pisan-pisan nggunakake narkoba lan obat-obatan terlarang meningkat. Monggo kita sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal-hal ingkang positif inggih punika maca buku, olah raga sepak bola lan sak panunggalane.

Bapak lan ibu kanca-kanca ingkang kinurmatan kanti pangertosan ingkang sampun kulo aturaken menika.

Kulo ngajak monggo kito tansah njaga badan kito ampun ngantos ngginakaken barang ingkang dipun larang agama lan pemerintah. Mugo-mugo kito sedoyo dados umat ipun ingkang becik.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

6. Pidato bahasa Jawa tentang kebersihan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dumateng bapak kepala sekolah lan ibu guru ingkang kulo hormati.

Dhumateng sedaya kanca ingkang kula tresnani.

Monggo kita ucap puja lan puji syukur dhumateng gusti Allah Swt. ingkang sampun maringi karunia dumateng kita sedaya saenggo saged makempal kanthi lancar.

Hadirin ingkang kulo hormati.
Kita sedaya perlu bahan utawi panggenan. Amargi lingkungan utawi panggenan menika papan kangge nggantungaken urip menungsa.

Saenggo, kita sedaya wajib njaga lingkungan supados bumi saged dados panggenan urip ingkang kapenak.

Hadirin ingkang kula hormati.
Kebersihan lingkungan yaiku salah sepindah cara kang apik kangge nyegah penyakit ingkang ngintai rikala musim udan.

Sumonggo, kira sregep njaga kebersihan lingkungan.
Cekap semanten kula aturaken.

Kula nyuwun pangapunten umpami wonten klenta-klentunipun.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

7. Pidato bahasa Jawa tentang pendidikan

Assalamuala’ikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Sedoya pinarak ingkang bapak ibu lan secara sedaya ingkang kinurmatan. Ten dalem dinten ingkang lan iki monggo sedoyo sareng – sareng ngaturaken raos syukur dhumateng gusti Allah SWT ingkang maha agung yen sampun maringi nikmat lan rahmat sahinggo kito sedoyo wekdal punika saget kempal teng mriki panggenan kaperlu ngengeti pendidikan nasional.

Sanget perlu kito sedoyo sumerapi pemerintah bangsa Indonesia lan ing kitabipun undang – undang dasar 1945 sampun wonten program pajak belajar kangge sedoyo wargo milahi umur pitung tahun. Uga meniko kito sumerep ing dalem agami kita islam ingkang sados lami ngantos pinten pinten 4 meniko.
Wekdal nabi tasih gesang nempel wonten program utawi perintah wajib belajar kagem umatipun. Perkara niku dipa sepatu seluruh umat beliau sampun dados umat ingkang nggadahi ilmu pengetahuan di sepatu mobilio ingkang apa kang sedya. Mboten dados umat ingkang bodoh. Menika uga kado pengendakane nabi dalem riwayat ibnu abdil barr.

Golek ilmu niku senajan ing negeri cina. Samen terne golek ilmu menika lampu di wajibno ingatasi saben – saben umat islam. Lan sak meter malaikat bakal merendah sayap kangge para umat ingkang golek ilmu sebab arti marang penggawean iku.

Sedoyo hadirin ingkang kinurmatan. Lan kelawan ngengeti dinten pendidikan nasional punika,monggo kito sedaya kula lan panjenengan ningkataken malih anggenipun kito pados ilmu. Nopo niku arupi ilmu agami menawi ilmu pengetahuan. Ilmu ingkang wonten hubunganipun kaliyan gesang ing dunyo kemawon lan wonten ilmu ingkang kaliyan akhirat.

Cukup sementen ingkang saged kula aturaken, mbok bilih enten kalepatan kula nyuwun agunging pangapura.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

8. Pidato bahasa Jawa tentang pernikahan

Assalamualaikum Wr. Wb.
Poro Bapak poro Ibu, hadirin sedoyo ingkang kawulo hormati.

Soho poro tamu undangan walimatul urs lan sedoyo pengantar penganten ingkang kulo hormati.

Wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking tiyang sepuh ( wali ) kemanten jaler inggih puniko Bpk. Tasroni sekeluargo, soho minongko wakil sedoyo pengantar kemanten sangking desa Karangdempel, keparengo matur sepindah bilih sowan kulo sak rombongan mulai bidal sangking desa Karangdempel ngantos dumugi dusun Sikancil mriki Alhamdulillah bilih kawontenan kulo sak rombongan wonten ing perjalanan dipun paringi wilujeng boten wonten setunggal alangan punopo.

Kaping kalihipun kawulo matur nuwun sanget dumateng Bapak H. Tuban sekeluargo, dene menopo kulo sak rombongan tansah dipun sediyakaken papan pinarakan soho hidangan-hidangan ingkang tansah ngremenaken dumateng manah kawulo, boten sanes mugi-mugi sedoyo meniko tansah ndadosno amal ingkang dipun trami wonten ngarsanipun Allah SWT. Amin..

Kaping tigonipun, keranten Bpk. ( wali ) meniko wahu boten saget ngeteraken utawi nyowanaken putri kakungipun dateng dalem mriki, keranten inggih taksih wonten kerepotan ingkang boten saget dipun tinggal.

Poro rawuh ingkang kulo hormati.
Tegesipun moso borongo anggenipun ndidik soho ngramut kados pundhi amrih sahene. Keranten Mas ( suami ) inggih ngoten meniko kawontenanipun taksih joko thir dereng nate omah-omah pramilo menawi wonten dalem mriki Mas (suami) katah klenta-klentunipun kulo suwun supados dipun arahaken amrih sahenipun supados anggenipun jejodohan saget tentrem bahagia dunnyo akherat.

Ingkang terakhir, mbok bilih acara meniko mangke sampun paripurno sak cekapipun kawulo sak rombongan mangke ugi nyuwun pamit, mboten sanes ingih nyuwun tamahipun pangestu, mugi-mugi kulo sak rombongan wangsul sangking dalem mriki ngantos dumugi griyonipun piyambak-piyambak tansah dipun paringono aman wilujeng boten wonten setunggal alangan punopo. Amin..
Wassalamualaikum Wr. Wb.

9. Pidato bahasa Jawa tentang khitanan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Nuwun para pepundhen, sesepuh ingkang satuhu kinabekten. Bapak Ibu para rawuh sedaya ingkang kinurmatan. Keparenga kula semela atur munggel kamardikan panjenengan ingkang nembe sekeca wawan pangandikan.

Kula minangka tetalanging atur, matur ing ngarsanipun para rawuh bilih saking keparengipun Gusti, dene ing wekdal menika saged nindakaken pawiwahan sunatan putranipun ingkang nama Satria Putra Salajengipun Bapak Lukman sakulawarga ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhumateng para tamu lan matur nuwun, dene panjenengan sami sampun nglonggaraken wekdal saha penggalih rawuh ing pawiwahan menika.

Salajengipun kulawarga Bapak Lukman ngaturaken agunging panuwun dhumateng para kadang, tangga tepalih tuwin para mudha ingkang kanthi rila legawa paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon Bapak Lukman sakulawarga mboten saged ngaturi piwales menapa-menapa, namung saged ngaturaken agunging panuwun mugi Gusti Ingkang Akarya Jagad ingkang badhe paring piwales ingkang matikel-tikel kesaenan panjenengan wau.

Kaping sekawan, Bapak Lukman sekaliyan nyuwun donga pangestu saking para tamu kangge putranipun ingkang dipunsunahaken inggih menika Setia Putra ing dalem ngriki. Mugi-mugi enggal pulih kasarasanipun lan ing tembe sageda dados putra ingkang bekti dhateng tiyang sepuh lan murakabi dhateng bebrayan kathah. Amin.

Para rawuh ingkang minulya, pungkasaning atur saking Bapak Lukman sakulawarga menawi anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya kirang mranani penggalih, kersa panjenengan para rawuh paring sih samodra pangaksami. Saking kula pribadi kathah lepat saha kirang trapsila anggen kula matur, kula nyuwun agenging pangapunten, matur nuwun.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.